Network Menu

Välkommen till OEMA

Du har landat på SWEA-regionen OEMAs, hemsida. Här kan du hitta mer information om vad OEMA egentligen har för sig.

Jag heter Birgitta Hägnefelt-Koniali och jag är ordförande i SWEA OEMA sedan 2014. Min uppgift är att leda styrelsearbetet för SWEA-regionen som representerar östra Europa, Mellanöstern & Afrika, dvs. Aten, Basel, Budapest, Genève, Istanbul, Mellanöstern, Moskva, München, Stockholm, Wien, Västerås och Zürich. Vår grupp för tillsammans OEMAs talan i SWEA International.

Vi i regionstyrelsen ansvarar bl. a för att SWEAs stadgar och regionekonomi följs. En annan viktig uppgift är att mellan oss utbyta idéer och tips som främjar avdelningarnas utveckling, regionen och SWEA globalt. Vi stödjer och hjälper varandra i vårt arbete.

Regionordföranden är vald av SWEAs medlemmar i två steg: först väljer medlemmarna i en avdelning sin styrelse, sedan väljer avdelningsstyrelsen i regionen sin regionordförande.

En regionordförande är inte endast ordförande i en region. Hennes uppgift som styrelsemedlem i den internationella styrelsen är också oerhört viktig. Hon är länken mellan de olika avdelningsstyrelserna och SWEA International och det är betydelsefullt att lyssna till avdelningarna i sin region för att sedan kunna föra dess talan i den internationella styrelsen.

Birgitta Hägnefelt-Koniali